74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Konkursy

WYNIKI KONKURSU SZTUKA TEATRALNA

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA SZTUKĘ TEATRALNĄ 2020

Świdnica 30.06.2020

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

Jury w składzie:

1. Andrzej Błażewicz

2. Juliusz Chrząstowski

3. Mateusz Witkowski

Tegoroczna edycja konkursu na sztukę teatralną dowodzi, że całe przedsięwzięcie na dobre nabrało ogólnopolskiego charakteru. Świadczy o tym przede wszystkim liczba zgłoszeń pochodzących spoza naszego regionu. To swoiste poszerzanie pola dotyczy również form i rejestrów literackich, po które sięgali uczestnicy i uczestniczki – od tekstów postdramatycznych do dramatu opartego na rymach regularnych. O wspomnianej różnorodności świadczy choćby fakt, że w kategorii „dorośli” główne nagrody trafiły do autorów/autorek radykalnie różnych tekstów. Niezależnie od narzędzi, nurtów i stylistyk, w których zakotwiczone były zwycięskie dramaty, pewne jest jedno: uczestnicy, bez względu na kategorię wiekową, korzystają z błogosławieństwa, jakie daje nam literatura: próbują poznać człowieka, w całej jego złożoności, a przy tym „wyrazić niewyrażalne”

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE

WYRÓŻNIENIE – 150 ZŁ
Justyna Luśnia „OSTATNI DZIEŃ HARÓWY”

kategoria SZKOŁY ŚREDNIE

NAGRODA 400 zł
Karolina Warzecha  „na pewno (nie)INSTRUKCJA obsługi betonu BY BOB BUDOWNICZY”

kategoria DOROŚLI /dwie równorzędne nagrody/

NAGRODA 400 zł
Urszula Lewartowicz  „NIEW(INNY)”

NAGRODA 400 zł
Bartosz Konstrat  „Układ trawienny”

WYRÓŻNIENIE 150 zł
Krzysztof Chronowski  „TOUCHÉ!”

Gratulujemy

 

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

KONKURS NA SZTUKĘ TEATRALNĄ 2020

 

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2020

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII),  szkół średnich oraz osób dorosłych (+20 lat).

3. Utwór wydrukowany i podpisany należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 7 czerwca 2020r. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.

4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.

5. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostaną zakodowaniu, w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikację autorów.   

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca czerwca 2020 r.

7. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),
I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych  - po 500 zł każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła  formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO
(info www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)

11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska:  h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

 

 ZAPRASZAMY DO PISANIA!

 

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

 

 

 

Konkurs na SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2020

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

1. Imię i nazwisko, mail i telefon autora tekstu

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Tytuł sztuki

………………………………………………………………………………………………………….

3. Kategoria / proszę zaznaczyć właściwe/
szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli

 

INFORMACJA O RODO

 

KONKURS SZTUKA TEATRALNA – UCZESTNIK  …………………………………..  /proszę wpisać imię i nazwisko/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1.            Administratorem Pani/Pana osobowych jest Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 tel: 74 85 56 57, e-mail: sok@sok.com.pl

2.            Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl

3.            Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w zakresie: wiek, kategoria (oddziały gimnazjalne, szkoły średnie, dorośli),adres nr telefonu, e-mail.

4.            Pana/Pani/dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu„ Konkurs – Sztuka teatralna”.

5.            Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.            Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.            Świdnicki Ośrodek Kultury nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Oświadczenie kandydata

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udział  swój/dziecka w konkursie.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w celu uczestnictwa w projekcie Konkurs – Sztuka teatralna”

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

*Tak Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek wyłącznie w celu promocji wydarzenia na stronie internetowej Świdnickiego Ośrodka Kultury, projektu Alchemia teatralna oraz ich odpowiedników na FB

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………...

*Tak  Nie

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich/ dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek mediom lokalnym wyłącznie w celu promocji wydarzenia.

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

……………………………………………………………..

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich organizatorom konkursu oraz wyrażeniem zgody przez autora pracy na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu realizacji spektakli w ramach projektu Alchemia teatralna

Data i Podpis Uczestnika/Rodzica lub opiekuna

………………………………………………………………

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA SZTUKĘ TEATRALNĄ 2019

 

Świdnica 18.06.2018

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

Jury w składzie:

Mateusz Pakuła

Mateusz Witkowski

Andrzej Błażewicz

 

Tegoroczna edycja Alchemicznego konkursu na sztukę teatralną po raz kolejny udowadnia, że zainteresowanie tekstem dramatycznym jako formą ekspresji artystycznej jest bardzo żywe i mocno rezonuje z otaczającą nas rzeczywistością. Autorzy tekstów posługując się różnymi poetykami, poczynających od prostych założeń dramaturgicznych, jak dialog dwójki bohaterów, kończąc na wielopoziomowych postdramatycznych strukturach otwartych, uruchamiają machinę teatralną by opowiedzieć najczęściej o podstawowych emocjach, lękach i afektach.

Jurorzy dziękują autorom wszystkich tekstów i zachęcają do eksplorowania własnych, unikalnych narracji scenicznych. W tegorocznym konkursie na sztukę teatralną,

 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria SZKOŁY ŚREDNIE

NAGRODA 450 zł
Karolina Warzecha  „Dramat, czyli komedia, którą jest moje życie”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł
Katarzyna Chamera „Nie lubię migdałów, więc nie powinieneś jeść ich przed pocałunkiem”

 

kategoria DOROŚLI

NAGRODA 450 zł
Filip Pawlik  „Wyspa Uznam, MR BARANSKY”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł
Monika Prokulewicz  „AMAE”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Bartosz Konstrat „SEN”

 

W kategorii uczniów szkół podstawowych (kl. VIII i oddziały gimnazjalne)  nie przyznano nagród, ani wyróżnień.

 

Gratulujemy 

 

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

SZTUKA TEATRALNA - KONKURS

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2019

  

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII i oddziały gimnazjalne),  szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).

3Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej 
(dot. uczniów) należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 1 czerwca 2019. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.

4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury do dnia 22 czerwca 2019 r.

6. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII i  oddziały gimnazjalne), I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych  - po 500 zł każdej kategorii.

7. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła zgodę dot. RODO (info www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)

 

11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska:
  h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

 

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA - 2018

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA SZTUKĘ TEATRALNĄ 2018

 

Świdnica 20.06.2018

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Andrzej Błażewicz

 

 

W tym roku królują licea. Licealiści ewidentnie mają do powiedzenia najwięcej.

Mówią wyrazistym, zdecydowanym głosem, opowiadają o problemach swojego pokolenia.

Główna nagroda  i najwięcej wyróżnień wędruje do licealistów, jako znak, że są słuchani.

Warto się wsłuchiwać w to, co próbują powiedzieć młodzi.

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło wyróżnić i nagrodzić następujące sztuki:

 

kategoria ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Martyna Jończyk „Zadane”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Sara Saadain „Dość”

 

kategoria SZKOŁY ŚREDNIE


NAGRODA GŁÓWNA 500 zł

Filip Pawlik „Co wiem o Janie Klacie i jego dziwnej jaździe samochodem po narkotykach”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Jadwiga Klata „Demony. Kilkustronicowy monodram o depresji”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Katarzyna Chamera „Jezus, czyli wierszem napisana spowiedź jedenastoletniego XY po trzecim końcu świata”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Michalina Grabińska „Naprawdę bardzo smutny dramat”

 

kategoria DOROŚLI

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Anna Furmanowicz „Łóżko”

 

WYRÓŻNIENIE 200 zł

Łukasz Kaźmierczak „Huśtawka”

 

 

 GRATULUJEMY !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

konkurs SZTUKA TEATRALNA 2018 r.

 

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2018

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych, szkół  średnich oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej (dot. uczniów) należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych. Należy ją przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz nadesłać lub dostarczyć do 4 czerwca 2018.  Decyduje data stempla pocztowego
.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury do dnia 22 czerwca 2018 r.

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii oddziałów gimnazjalnych,  I w kategorii szkół średnich,  I w kategorii dorosłych (po 500 zł każdej kategorii).

6.
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA

 

www.alchemiateatralna.pl

 

 

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA - 2017

Świdnica 23.06.2017

 

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Juliusz Chrząstowski

 

Tegoroczny zestaw propozycji konkursowych jasno pokazuje, że uczestnicy w dalszym ciągu chętnie sięgają po romantyczną antynomię "jednostka a społeczeństwo". Warto zauważyć, że zakres poruszanych tematów został w tym roku poszerzony o takie kwestie, jak destrukcyjny wpływ zbyt nabożnie pojmowanej popkultury czy problem zaburzeń psychicznych, które nierzadko dotykają również najmłodszych i które spotykają się ze społecznym odium. Cieszy fakt, że uczestnicy coraz chętniej sięgają po nielinearne formy narracji, co pozwala im na pełniejsze wykorzystaniu potencjału, jaki drzemie we współczesnych formach dramatycznych.

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło przyznać:

 

kategoria GIMNAZJA

 

I NAGRODA 300  zł

 Julia Wabik „Destrukcja bezustanna”

 

2 równorzędne II NAGRODY   po  150 zł

Amelia Pudzianowska „Opłata za powietrze”

Aleksandra Król  „Moje miejsce na piedestale”


kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

I NAGRODA  - 300 zł

Filip Pawlik „GAGAISM”

 

II NAGRODA – 150 zł

Jakub Wacławek „Pieśń trolla”

 

Kategoria DOROŚLI

 

2 równorzędne II NAGRODY   po  150 zł

Maja Hypki „Obiecujący”

Rafał Kępiński „GRAMY, GRAMY, GRAMY czyli: ZAGRAĆ SIEBIE”

 

GRATULUJEMY !!!!!

Konkurs SZTUKA TEATRALNA

 

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2017

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej  należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 
Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 2 czerwca 2017.
Decyduje data stempla pocztowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2017.

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych,  I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,  I w kategorii dorosłych ( po 400 zł każdej kategorii ), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA - 2016

Świdnica 24.06.2016

 

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Juliusz Chrząstowski

 

Tegoroczne propozycje konkursowe pokazały, że uczestnicy coraz częściej rezygnują z tradycyjnej formy dramatycznej na rzecz innych gatunków i konwencji. W zestawie otrzymanych przez nas tekstów znalazło się nawet miejsce dla przewrotnego monodramu (a może antymonodramu?) rozpisanego na role. Autorzy coraz częściej kierują swoją uwagę w stronę aktualnych, publicystycznych tematów. W tym roku nacisk padł przede wszystkim na wątki związane z emigracją.

Dowodzi to, że uczestnicy mają świadomość, iż dramat może stanowić narzędzie dialogu lub krytyki dotyczącej naszej rzeczywistością. Wielu uczestników zdecydowało się na nadanie swoim utworom metanarracyjnego charakteru, innymi słowy: ich prace koncentrowały się na temacie twórczości jako takiej, gest pisarski stał się w ten sposób polem autotelicznej refleksji nad istotą tworzenia literatury. Pracując nad werdyktem, jury skupiło się przede wszystkim na takich walorach, jak językowa i formalna kreatywność oraz warsztatowe umiejętności pozwalające na nadanie tekstowi dramatycznemu odpowiedniej, świadomej kompozycji.

 

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło przyznać:

 

kategoria GIMNAZJA

I NAGRODA 300  zł

 Julia Wabik „SKAŻONA MATERIA”

 

2 równorzędne II NAGRODY   po  150 zł

 

Kacper Sowa „KRYZYS TWÓRCZY ARTYSTY”

Aleksandra Król „JESTEM AGLOMERACJĄ”

 


kategoria DOROŚLII NAGRODA  - 400 zł

 Barbara Elmanowska „KRÓTKI MONOLOG Z KOTEM W TLE”

 

II NAGRODA – 300 zł

Mariola Mackiewicz „NA WYLOCIE”

 

III NAGRODA – 200 zł

AGNIESZKA Depta  „SPRAWA Z GÓRY WIADOMA”

 

 

GRATULUJEMY !!!!!

 

 

jury konkursu SZTUKA TEATRALNA

PRACE W KONKURSIE 'SZTUKA TEATRALNA" oceniać będzie jury w składzie:

 

Mateusz Pakuła – dramatopisarz i dramaturg. Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (Smutki tropików) oraz trzykrotny finalista tego Konkursu. Wielokrotny finalista Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej i laureat 19 edycji tego Konkursu. Finalista Talentów Trójki 2013, nominowany do nagrody TVP Kultura Gwarancje Kultury 2010/,

Mateusz Witkowski – redaktor naczelny i współzałożyciel portalu Popmoderna.pl. Absolwent krytyki literackiej na Wydziale Polonistyki UJ, obecnie doktorant i pracownik Katedry Krytyki Współczesnej na tym samym wydziale. Reporter portalu Gazeta.pl i recenzent w dziale „Książki” portalu Wirtualna Polska.

 

Juliusz Chrząstowski – pochodzący ze Świdnicy aktor na scenie Narodowego Starego Teatru stworzył ponad 30 zapadających w pamięć, naszkicowanych wyrazistą kreską postaci – jak choćby brawurowy Ram Gerszon w „Towiańczykach…”, egoistyczny, znudzony kochanką Henryk Zaręba w „Sprawie Gorgonowej” duetu Janiczak/Rubin czy zagrany w kontrze do warunków Orcio w „Nie-boskiej komedii. WSZYSTKO POWIEM BOGU!” Demirskiego/Strzępki, za którą w roku 2015 otrzymał prestiżową nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kreację aktorską w sezonie 2014/2015 . W rodzinnym mieście aktywny jako instruktor teatralny i reżyser spektakli realizowanych w ramach projektu „Alchemia Teatralna”.

 

WAZNE : Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2016.

konkurs SZTUKA TEATRALNA - 2016 rok

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2016

 

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej  należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 
Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2016.
Decyduje data stempla pocztowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2015

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych,  I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,  I w kategorii dorosłych ( po 400 zł każdej kategorii ), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA

Świdnica 23.06.2015

 

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Juliusz Chrząstowski

 

Prace przesłane na tegoroczny konkurs dobrze ukazują kilka wyraźnych tendencji. Po pierwsze: dramaty autorstwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dowodzą, że młodzież przykłada coraz większą wagę do aktualnych problemów społecznych i politycznych. Aby się do nich odnieść, uczestnicy szukają własnego języka literackiego, często decydując się na formy eksperymentalne i śmiałe stylizacje nawiązujące do literatury epok wcześniejszych. Po drugie: uczestnicy konkursu coraz lepiej radzą sobie z tak zwanym idiomem konwersacyjnym, czyli - najprościej rzecz ujmując - żywiołem mowy potocznej. Autorzy chętnie odchodzą od tradycyjnych form dramatycznych, co jasno dowodzi, że nie są im obce "trendy" wyznaczające kierunek współczesnego dramatopisarstwa oraz zjawisko postdramatyczności.

 

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło przyznać:

kategoria GIMNAZJA

 

NAGRODA 1 – 400 zł
Kacper Poradzisz „WOMBAT”

 

Wyróżnienie – 100 zł
Julia Wabik „Podłoga i inne dziwactwa”

kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

 

3 Wyróżnienia po 100 zł
Aurelia Myśliwska „Obróć się”
Jakub Pawlicki „Vovk”

Natalia Jarno „Siostry”

kategoria DOROŚLI

NAGRODA I – 400 zł
Andrzej Błażewicz „LAST MINUTE”

 

 GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sztuka teatralna

 

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2015

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej  należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 
Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2015.
Decyduje data stempla pocztowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2015

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych,  I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,  I w kategorii dorosłych ( po 400 zł każdej kategorii ), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA